Στις 14 Ιούλίου 2017, ομόφωνά το Κοινοβούλιο της Κύπρου ενέκρινε την τροποποίηση τού περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που επεκτείνει τον ορισμό του όρου «φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας» αναφο­ρικά μέ άτομα. Η τροποποίηση ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Με την τροποποίηση του νόμου και την εισα­γωγή μιας νέας πρόνοιας, αρκεί η χρονική περίοδος των 60 ημερών για να χαρακτηρισθεί ένα φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Κύπρου εφόσον:

  • δεν παραμένει σε οποιοδήποτε κράτος για περισσότερες από 183 ημέρες εντός του φορολογικού έτους, και
  • δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για το ίδιο φορολο­γικό έτος, και τηρεί τις τρεις πιο κάτω προΰποθέσεις:
  1. παραμένει στη Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 ημέρες στο φορολογικό έτος,
  2.  ασκεί επιχείρηση στη Δημοκρατία ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία ή κατέχει αξίωμα σε πρό­σωπο φορολαγικό κάτοικο της Δημοκρατίας σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και
  3. διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία είτε του ανήκει, είτε ενοικιάζεται από το άτομο αυτό.

Διευκρινίζεται ότι άτομο το οποιο πληροί σωρευτικά τις πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν θεωρείται  κάτοικος της Κύπρου εάν κατα το έτος αυτό τερμα­τίζεται από το άτομο αυτό η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης και/ή εργοδότησης στην Κύπρο και/ή η κατοχή αξιώματος σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικό της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς εργοδότησης στην Κύπρο του ατόμου με απολαβές πέραν των 100.000 ευρώ, παρέχεται στο άτομο απαλλαγή από τον φόρό του 50% του μισθού του γιά δέκα έτη, κατι που μειώνει σημαντικά τον φόρο εισοδήματος. Ταυ­τόχρονα, παρέχετάι στο άτομο εξαίρεση από φόρο εισοδήματος ή από την καταβολή εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας πάνω σε μερίσματα και τόκους που λαμβάνονται είτε στην Κύπρο είτε απο το εξωτερικό, εφόσον το άτομο αυτό θεωρείται ως non dom στην Κύπρο.

Με βάση τις νέες πρόνοιες, και σε συνάρτηση με τη νομοθεσία «Σχεδίου πολιτογράφησης ως Κύπριος πολίτης» παρέχονται κίνητρα σε υψηλά αμειβόμενους υπαλλήλους/στελέχη εταιρειών με έδρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να προκύψει ως συνεπακόλουθο το ενδεχόμενο οι εταιρείες να μεταφέρουν/επεκτείνουν την έδρα τους στην Κύπρο.

Ωστόσο, οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων  θα πρέπει να υποδεικνύουν ουσιάστική παρουσία η οποία θα καθορίζει τη φορολογική έδρά των εταιρειών.

Τα σημαντικότερα μέτρα/ενέργειες που υποδεικνύουν ουσιαστική παρουσία εταιρειών:

  • Ποιοι είναι οι διευθυντές, ποιο είναι το επιχειρηματικό τους υπόβαθρο, πόσο χρόνο μπορούν να διαθέσουν για την επικειρηματικλη δραστηριότη­τα της εταιρείας.
  •  Πώς οι διευθυντές λαμβάνουν αποφάσεις.
  •  Να τηρούνται τραπεζικοί λογαριασμοί σε τοπικές τράπεζες κ.ο.κ

Η δημιουργία επαρκούς παρουσίας στην Κύπρο αποτελεί βασικό στοιχείο προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διπλής φορολογίας αλλο­δαπής φορολογικής Αρχής που επιδιώκει να αμφισβητήσει τον φόρο μιας κυπριακής εταιρείας και ενδεχομένως να αποπειραθεί να τη φορολογήσει σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία.

Καταληκτικά πρέπει να σημειωθεί ότι τα ξένη κράτη έχουν αντιληφθεί την αξία της προσέλκυσης των φυσικών και νομικών προσώπων στην Κύπρό και είναι διατεθειμένα να παράσχουν υψηλά φορολογικά κίνητρα, προκειμένου να αποτρέψουν τη μετεγκατάσταση της φορολογικής τους έδρας.