ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία Εταιρεία θεωρείται Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου όταν υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Όταν ο Έλεγχος και η Διοίκηση λαμβάνουν χώρα στη Κύπρο δηλαδή:

(α)        Η πλειοψηφία των Διευθυντών να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

(β)        Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει στην Κύπρο.

(γ)       Οι Στρατηγικές και οι καθημερινές αποφάσεις της Εταιρείας λαμβάνουν μέρος στην Κύπρο.

(δ)        Φυσική και ουσιαστική παρουσία της Εταιρείας στην Κύπρο με Γραφεία και προσωπικό.

Όλα τα πιο πάνω σημεία είναι απαραίτητα για την ύπαρξη του ελέγχου και Διοίκησης  της Εταιρείας.

Όσον αφορά τις Διασφαλίσεις Φορολογικής Κατοικίας της Εταιρείας στη Κύπρο, ενδεικτικά αναφέρω τα πιο κάτω:

Α.        Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να κατέχουν κατάλληλα προσόντα και εμπειρία ούτως ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν το είδος της επιχείρησης.  Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Β.        Διατήρηση Αρχείου και Λογιστικών βιβλίων στη Κύπρο

Πρέπει να φυλάγονται τα πρωτότυπα Πρακτικά Συνεδριάσεων, Γενικών Συνελεύσεων, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Αρχεία Εγγράφων, Λογιστικά Βιβλία (μέχρι 6 έτη).

Γ.         Διατήρηση Γραφείου

Η πραγματική παρουσία στη Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί με την διατήρηση επιλεγμένου Γραφείου, Ιστοσελίδας η οποία φιλοξενείται στην Κύπρο και απασχόληση προσωπικού στην Κύπρο.

Δ.         Συμβάσεις μέσω της Κυπριακής Εταιρείας

Η πραγματική υπόσταση και ουσιαστική  παρουσία της Κύπρου δεν αμφισβητείται όταν η Κυπριακή Εταιρεία συνάπτει συμβάσεις Αγορών, Πωλήσεων, Παραγγελιών, Αγαθών, Απόκτηση Περιουσιακών Στοιχείων, Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Επενδύσεων.

Ε.        Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων σε Θέματα Φορολογικού Σχεδιασμού

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι λαμβάνουν σοβαρές Αποφάσεις για θέματα Φορολογικού Σχεδιασμού και υλοποιούνται για το συμφέρον της Εταιρείας.  Ενδεικτικά αναφέρω για παράδειγμα την κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας μεταξύ ΙΔΙΩΝ ή ΞΕΝΩΝ Κεφαλαίων.

Ζ.         Δανειακές Συμβάσεις μεταξύ (Ξένων) Εταιρειών και Κυπριακής Χρηματοδοτικής Εταιρείας

Πρέπει να γίνεται η σωστή δόμηση δανειακών συμβάσεων μεταξύ των πιο πάνω Εταιρειών.  Οι πληρωμές στα πλαίσια Δανειακών Συμβάσεων μεταξύ των Εταιρειών να μην συσχετίζονται. Δηλαδή:

 1. Ο χρόνος εκτέλεσης των συναλλαγών να είναι διαφορετικός (μεταξύ των Εταιρειών)
 2. Τα επιτόκια να διαφέρουν ανάλογα με τα Επιτόκια της αγοράς
 3. Περιθώριο Κέρδους ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η Κυπριακή Χρηματοδοτική Εταιρεία.
 4. Διαφορετική Διάρκεια των Δανείων
 5. Διαφορετικά ποσά των Δανείων

Η σημασία της Διαχείρισης και του Ελέγχου της Κυπριακής Εταιρείας είναι σύμφωνα και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η πιο πάνω εταιρεία να είναι ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.

Ο ορισμός του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΙΟΥΧΟΥ είναι:

Η εταιρεία που άμεσα ή έμμεσα έχει τη δύναμη και την εξουσία να επηρεάσει τις αποφάσεις για την κατανομή ή ανακατανομή του εισοδήματος που λαμβάνει.

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Κύπρος προσφέρεται για τη δημιουργία των πιο κάτω Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων (I.B.C’s):

(α)  Εταιρείες Χαρτοφυλακίου – Holding Companies

(β)  Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Finance

Companies

(γ)   Ναυτιλιακές Εταιρείες – Shipping Companies

(δ)   Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών – Administration Companies

(ε)   Εμπορικές Εταιρείες – Trading Companies

(ζ)   Εταιρείες Επενδύσεων – Investments Companies (Shares, Bonds, Options)

(η)   Εταιρείες Αδειών / Δικαιωμάτων – Licencing Companies

(θ)   Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Real Estate Companies

Τα φορολογικά πλεονεκτήματα της ίδρυσης μίας Κυπριακής Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης και Κυπριακής Ιθύνουσας Εταιρείας (Cyprus Holding Company)

 1. Χαμηλός φορολογικός συντελεστής 12,5% – Εν όψει της νέας φορολογικής νομοθεσίας, οι Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων που λειτουργούν από την Κύπρο επωφελούνται από φορολογικές απαλλαγές και από τα πλεονεκτήματα της φορολογίας εταιρειών. Έτσι, φορολογούνται με τον χαμηλό ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 12,5% επί των παγκοσμίων καθαρών και φορολογητέων κερδών τους, όπως και οι ημεδαπές εταιρείες.
 2. Ελάχιστη Συμμετοχή (Minimum Shareholding) – Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να επωφεληθεί μια Holding εταιρεία των πλεονεκτημάτων του κυπριακού φορολογικού συστήματος, πρέπει να είναι κάτοχος μόνο του 1% (τουλάχιστον) του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας.
 3. Φορολογικές Απαλλαγές – 100% των εισπρακτέων τόκων – Βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας το 100% των τόκων που εισπράττονται από την εταιρεία καθίστανται αφορολόγητοι. Εξαιρούνται οι τόκοι που λαμβάνονται λόγω της συνήθους επιχειρηματικής πορείας της εταιρείας ή που συνδέονται στενά με τις συνήθεις επαγγελματικές δραστηριότητές της.
 4. Αφορολόγητα έσοδα που προκύπτουν από μερίσματα – Έσοδα από μερίσματα εισπρακτέα από το εξωτερικό απαλλάσσονται πλέον εντελώς από τον εταιρικό φόρο. Επιπλέον, απαλλάσσονται και από την αμυντική εισφορά του 17%. Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία που καταβάλλει το Μέρισμα:
 5. Επιδίδεται περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες (άμεσα ή έμμεσα) οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από Επένδυση ΚΑΙ
 6. Η επιβάρυνση του Αλλοδαπού Φόρου πάνω στο εισόδημα της εταιρείας που καταβάλλει το Μέρισμα είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που λαμβάνει το μέρισμα στην Κύπρο 6,25% (δηλ. το 50% του 12,5%)
 7. Φορολογικές απαλλαγές στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μίας επιχείρησης – Εν όψει της ενσωμάτωσης στο νέο φορολογικό νόμο της Κύπρου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών, που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών, έχουν καθιερωθεί και πλέον ισχύουν φορολογικές απαλλαγές για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών), στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης μίας επιχείρησης, μέσω της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων αυτής.
 8. Κέρδη από αγορά ή πώληση μετοχών και τίτλων ιδιοκτησίας απαλλάσσονται από τη φορολογία. Δεν επιβάλλεται Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών – Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και από μετοχές εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών με συντελεστή 20%.
 9. Τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης στο εξωτερικό απαλλάσσονται από τη φορολογία – Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες (i) πάνω από το 50% των δραστηριοτήτων της εταιρείας, που εγκαταστάθηκε μόνιμα σε άλλο κράτος, επιφέρουν στην εταιρεία εισόδημα από επενδύσεις και (ii) η φορολογική επιβάρυνση στο κράτος στο οποίο εγκαταστάθηκε η επιχείρηση είναι σημαντικά χαμηλότεροι από εκείνη της Κύπρου 6,25% (δηλ. το 50% του 12,5%).
 10. Δεν παρακρατούνται φόροι επί των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους μίας Κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου – Στην πραγματικότητα, η Κύπρος δεν επιβάλλει στους δικαιούχους μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου παρακράτηση φόρων επί των πληρωμών των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν χρησιμοποιούνται στην Κύπρο.
 11. Εταιρικά φορολογικά πλεονεκτήματα – Μεταφορά ζημιών ­– Οι φορολογικές ζημιές μεταφέρονται για 5 έτη. Ζημιές που προέκυψαν στο εξωτερικό από τη μόνιμη εγκατάσταση μιας Κυπριακής Εταιρείας, μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη τους.
 12. Φορολογικές Ελαφρύνσεις – Αντιστάθμιση των ζημιών και των κερδών ενός ομίλου επιχειρήσεων – Οι ισχύοντες στην Κύπρο κανόνες περί Φορολογικών Ελαφρύνσεων, που ρυθμίζουν την αντιστάθμιση μεταξύ ζημιών και των κερδών ενός ομίλου επιχειρήσεων, αναγνωρίζουν φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιπτώσεις ζημιών μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών αυτής όταν η Holding Εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 75% της θυγατρικής, άμεσα ή έμμεσα, ή/και εταιρειών του ίδιου ομίλου για το εκάστοτε έτος. Ωστόσο, μία εταιρεία δεν μπορεί να τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων για τις ζημιές που μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Σύμφωνα με τις ως άνω ρυθμίσεις, μια εταιρεία θεωρείται μέλος ενός ομίλου εταιρειών, εάν είναι τουλάχιστον κατά 75% θυγατρική μίας άλλης ή δύο εταιρείες είναι αμφότερες κατά τουλάχιστον 75% θυγατρικές μίας τρίτης εταιρείας.
 13. Αποφυγή διπλής φορολογίας – Η Κύπρος έχει συνάψει το μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπεράκτια δικαιοδοσία, ιδιαίτερα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένων χωρών της Μέσης Ανατολής. Οι περισσότερες από τις Συμβάσεις ακολουθούν  το μοντέλο του ΟΟΣΑ και όλες τους ρυθμίζουν τη μείωση ή την απαλλαγή της φορολογίας, που επιβάλλεται από τα συμβαλλόμενα κράτη, σχετικά με τις πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που απελευθερώνουν το εμπόριο με ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και με τη Ρωσία, επειδή οι ξένοι επενδυτές που επενδύουν στην Ανατολική Ευρώπη έχουν την ευκαιρία να διοχετεύσουν τις επενδύσεις τους μέσα από μια χώρα, όπως η Κύπρος, η οποία έχει συνάψει σύμβαση με το κράτος στο οποίο πρόκειται να επενδύσουν και να επωφεληθούν έτσι από τη μείωση, και σε ορισμένες περιπτώσεις από την απαλλαγή, από φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.

Παράδειγμα: Κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Holding Company) η οποία δημιουργείται από Έλληνα Επενδυτή για Επενδύσεις Ακινήτου στην Ελλάδα.


Παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα για τις πληρωμές μερισμάτων

Το εισόδημα από εκμίσθωση στην Ελληνική Εταιρεία θα υπόκεινται σε εταιρικό φορολογικό συντελεστή 29% αφού αφαιρεθούν τα σχετικά έξοδα.
Τα έσοδα από εκμίσθωση θεωρούνται ως μέρος της συνήθους δραστηριότητας της Ελληνικής Εταιρείας.Φορολόγηση των εσόδων από εκμίσθωση  /στην Ελλάδα

Τα μερίσματα που καταβάλλονται από την Ελληνική Εταιρεία στην Κυπριακή Εταιρεία δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα, νοουμένου η Κυπριακή Εταιρεία κατέχει τουλάχιστον  το 10% για συνεχές χρονικό διάστημα 2 ετών – οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορολόγηση των εισοδημάτων από μερίσματα στην Κύπρο

Τα έσοδα από μερίσματα που λαμβάνει η Κυπριακή Εταιρεία από την Ελληνική Εταιρεία απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Κύπρο.

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Η Ελλάδα επιβάλλει ειδικό φόρο με συντελεστή 15%, με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου που κατέχεται από πρόσωπα μη μόνιμους κατοίκους.

Ο φόρος αυτός δεν θα εφαρμοστεί, ωστόσο, εάν η ταυτότητα του τελικού δικαιούχου (beneficial owner) αποκαλύπτεται /στις Ελληνικές φορολογικές αρχές και το άτομο αποκτά Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Φορολόγηση των κερδών από την πώληση των μετοχών που συνδέονται με ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Στην σύμβαση Κύπρου – Ελλάδας δεν υπάρχει πρόνοια αναφορικά με εταιρείες κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας “Property-Rich companies”.

Κέρδη από την πώληση των μετοχών της Ελληνικής Εταιρείας θα φορολογούνται στη χώρα κατοικίας  του πωλητή (π.χ. Κύπρος, σύμβαση Κύπρου – Ελλάδας).

Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου, τα κέρδη που προέρχονται από τη διάθεση των μετοχών που συνδέονται με τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός της Κύπρου απαλλάσσονται από το φόρο στην Κύπρο.

Ως εκ τούτου, η πώληση των μετοχών της Ελληνικής Εταιρείας από την Κυπριακή Εταιρεία απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Επαναπατρισμός των κερδών από την Κύπρο

Οι πληρωμές μερισμάτων που πραγματοποιούνται από την Κυπριακή Εταιρεία σε μη μόνιμους κατοίκους μετόχους της δεν υπόκεινται σε καμία παρακράτηση φόρου στην Κύπρο.

Διέξοδος  – Exit route

Δεν υπάρχουν φόροι κατά την πώληση ή κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Κυπριακής Εταιρείας .

Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου σχετικά με την κατανομή των εσόδων σε μη μόνιμους κατοίκους.

Επαναπατρισμός των κερδών από την Κύπρο προς Ελλάδα

Εφαρμόζεται  η αυτοτελής φορολόγηση στην Ελλάδα με ποσοστό 15% από 1/1/2017 (Άρθρο 21 της Σύμβασης Περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου).

Μέτοχος που λαμβάνει Μέρισμα από Εταιρεία με φορολογική κατοικία στην Κύπρο όπου καταβάλλεται Εταιρικός Φόρος 12.5%, αυτός ο φόρος πιστώνεται έναντι του πληρωτέου φόρου επί των Μερισμάτων στην Ελλάδα όπου είναι 15% από 1/1/2017. Άρα ο τελικός φόρος πληρωτέος στην Ελλάδα είναι μόνο 2.5% (15% – 12.5%).

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Α.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 1. Διαβατήριο σε ισχύ (το οποίο θα φέρει, υπογραφή και φωτογραφία).
 2. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Μόνιμης Κατοικίας (Λογαριασμός Κοινής Ωφελείας) για Μόνιμους Κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι 6 μήνες, π.χ. Ηλεκτρικού Ρεύματος, Νερού, Δημοτικών Φόρων, Κατάσταση Λογαριασμού από Τράπεζα.
 3. Συστατική Επιστολή από Τράπεζα του Πραγματικού Δικαιούχου
 4. Βιογραφικό Σημείωμα του Πραγματικού Δικαιούχου.
 5. Πηγές εισοδήματος του Πραγματικού Δικαιούχου.
 6. Προσωπική Συνέντευξη από τη Τράπεζα του Πραγματικού Δικαιούχου της Εταιρείας.
 7. Έντυπα / Ερωτηματολόγιο από τη Κυπριακή Τράπεζα.
 8. Όπου εφαρμόζεται καταπίστευμα υπογεγραμμένο από τον Εγγεγραμμένο Μέτοχο (που λειτουργεί ως εκπρόσωπος) και από τον Πραγματικό Δικαιούχο.
 9. Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας
 10. Επίσημα Εταιρικά Πιστοποιητικά.

Σημ.: Όπου αφορά έγγραφα τα οποία δεν είναι πρωτότυπα τότε πρέπει απαραίτητα να είναι Πιστοποιημένα (Apostiled) / Αντίγραφα για Μετόχους / Διευθυντές / Πραγματικούς Δικαιούχους.

Β.        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Όσον αφορά την Διαχείριση Τραπεζικού Λογαριασμού μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Διαχειριστή όπου θα περιγράφεται η διαδικασία Διαχείρισης του Τραπεζικού Λογαριασμού
 2. Ο Διαχειριστής πρέπει πάντοτε να ενεργεί κατόπιν γραπτών εντολών του πελάτη.
 3. Ο Διαχειριστής πρέπει πάντοτε να διαθέτει όλες τις πληροφορίες που πιθανόν να ζητήσει ο πελάτης, π.χ. Μηνιαίες πληρωμές / Εισπράξεις, Τραπεζικές Καταστάσεις κ.λ.π.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α.Φ.Τ. ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Φ.Π.Α.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α.Φ.Τ.

 1. Ιδρυτικό και Καταστατικό της Εταιρείας
 2. Επίσημα Εταιρικά Πιστοποιητικά

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ Φ.Π.Α.

 1. Ιδρυτικό και Καταστατικό της Εταιρείας
 2. Επίσημα Εταιρικά Πιστοποιητικά
 3. Αποδεικτικό Στοιχείο για την Δραστηριότητα της Εταιρείας (π.χ. ενοικιαστήριο έγγραφο (αν υπάρχει))
 4. Τιμολόγιο Αγοράς ή πώλησης
 5. Αντίγραφο Α.Δ.Τ. του Διευθυντή

6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ   ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία όλες οι Κυπριακές εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν Ετήσιες Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις που ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) και αντίστοιχα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.Π.Ε.)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
 2. Τήρηση Λογιστικών Εγγράφων (ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)
 3. Λογαριασμοί Διαχείρισης
 4. Οργάνωση Εσωτερικού Ελέγχου
 5. Υπηρεσία Μισθοδοσίας
 6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε. (ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)
 2. Έλεγχος Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε. (ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)
 3. Έκθεση Ελέγχου σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε. (ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)

Άλλες Υπηρεσίες Ελέγχου:

 1. Επισκοπήσεις Οικονομικών Καταστάσεων για την έκφραση περιορισμένης διασφάλισης για χρηματοοικονομικές πληροφορίες
 2. Διαχειριστικός Έλεγχος
 3. Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (τελικών και ενδιάμεσων) που συντάσσονται βάση τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι χρεώσεις βασίζονται ανάλογα με τις Μηνιαίες Συναλλαγές της εταιρείας. Αρχίζουν από €100/Μήνα και αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των Συναλλαγών.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Οι χρεώσεις βασίζονται στις Συναλλαγές και τον Ετήσιο Τζίρο της εταιρείας. Αρχίζουν από €1300 (ετήσια) και αλλάζουν ανάλογα με τον αριθμό των Συναλλαγών και τον Ετήσιο Τζίρο.

Όσον αφορά τις Άλλες Υπηρεσίες οι χρεώσεις βασίζονται στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά και συμφωνείται με τον πελάτη.